вашата кошница е празна!
  • Български
  • English
  • Руский

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “Шапки Каприз” ЕООД ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ Е-МАГАЗИН

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през Е-магазин, собственост на “Шапки Каприз” ЕООД (наричан по-долу "Е-магазина"). Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между “Шапки Каприз” ЕООД и Клиента. “Шапки Каприз” ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е-магазина стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:“Шапки Каприз” ЕООД е търговско дружество, със седалище и адрес на управление: град Бургас, к-с “Изгрев”, бл.48, вх.4, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е-магазина  www.shapki-kapriz.com

Под "стоки/артикули", предоставяни през Е-магазина" се разбират следните стоки/артикули:

- шалове;

- шапки;

- ръкавици;

- слънчеви очила;

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена.

Под "Производител" се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през Е-магазина стоки/артикули и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.

Под "Клиент" се разбира физическо или юридическо лице, което извършва поръчка в Е-магазина.

Под "Клиентски профил" се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от Е-магазина за целите, посочени в настоящите общи условия.

Под "Продажна цена" се разбира цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

II. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ Е-МАГАЗИНА НА “Шапки Каприз” ЕООД 

Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в Е-магазина по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

Е-магазинът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, Е-магазинът, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента - посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес - за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. 

Поръчки/заявки на покупка

За да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през Е-магазина стоки, Клиентът може да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) или да направи „анонимна” поръчка като предостави само необходимите за доставка информация.

Регистрационна информация – Клиентът предоставя на Е-магазина следната информация: за физическите лица - име, фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми Е-магазина да ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, Е-магазинът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й. 

Съгласие с Общите условия – при извършването на поръчка, се смята, че клиентът е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. 

Всяка заявка за покупка от Клиента през Е-магазина, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия: 

1. Клиентът, след като попадне на уеб страницата свързана с  www.shapki-kapriz.com  , има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална "Количка" с натискането на бутон "Поръчка";

2. При натискане на виртуалния бутон "Количка", той получава достъп до "Количка" - таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните артикули;

3. В "Количката" Клиентът определя количеството на стоките и продължава към попълване на личните данни за покупката чрез натискане на виртуален бутон "Плащане";

4. Клиентът, попълва лични данни за поръчката - име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура;

5. При натискане на бутон "Преглед" и "Край на поръчката", заявката за покупка на стока през Е-магазина се счита за извършена.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Е-магазина не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от Е-магазина чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на “Шапки Каприз” ЕООД, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка, правото на Клиента – потребител да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

Цени и начини на плащане

Всички цени на стоки в Е-магазина са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Цената и разходите за доставката ще бъдат платени с наложен платеж при доставката - в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;

Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 5 (пет) работни дни.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Е-магазинът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

- доставената стока явно не съответства на поръчаната от него за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

- при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена.

След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Е-магазина.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през Е-магазина, като върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Е-магазина и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа, маркировки и т.н., като разходите за доставка са за сметка на Клиента. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено едновременно на следния е-mail адрес: shapkikapriz@gmail.com и да се свърже по телефон 0888771230. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.  Е-магазинът е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от  датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

“Шапки Каприз” ЕООД полага грижа информацията в Е-магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

“Шапки Каприз” ЕООД не гарантира, че достъпът до Е-магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на “Шапки Каприз” ЕООД. “Шапки Каприз” ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Е-магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на “Шапки Каприз” ЕООД.

“Шапки Каприз” ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на посочените по-горе адреси за контакти.

Настоящите Общи условия са в сила от 27 януари 2014 г. “Шапки Каприз” ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.shapki-kapriz.com.  При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на следния е-mail адрес: shapkikapriz@gmail.com. С  получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и “Шапки Каприз” ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Back to Top
Loading...
Loading...
Loading...